2018

Ryszard Grzyb, EUFORIA MALARSTWA, 13 IV - 18 V 2018