Otwarta Pracownia

Stowarzyszenie Artystyczne i Galeria Otwarta Pracownia – wystawy | wydarzenia | artyści

Deklaracja dostępności

Stowarzyszenie Artystyczne Otwarta Pracownia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  Otwartej Pracowni.
Data publikacji strony internetowej: 2020-10-18
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • większość zdjęć nie posiada opisów alternatywnych,
 • większość nagrań wideo nie posiada napisów,
 • większość multimediów nie posiada audiodeksrypcji,
 • struktura nagłówków na stronie nie jest klarowna,
 • niektóre hiperłącza nie są oznaczone prawidłowo,
 • występują błędy w oznaczeniu języka lub brak oznaczeń,
 • komunikaty o stanie mogą być niedostępne dla technologii asystujących,
 • na niektórych podstronach teksty są justowane,
 • na stronie opublikowane są dokumenty PDF, które nie są dostępne.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji oraz edytorach tekstu, opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności,
 • dokumentacja fotograficzna i filmowa materiałów archiwalnych i dzieł sztuki.

Przygotowanie deklaracji

 • data sporządzenia deklaracji: 2021-06-20,
 • data ostatniego przeglądu i aktualizacji: 2021-07-31,
 • deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: Sebastian Stankiewicz, mailing@otwartapracownia.com. Kontaktować można się również dzwoniąc na numer telefonu 602 617 949.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej, alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji.

Skargi i odwołania

Na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba galerii, zlokalizowana przy ul. Dietla 11, tylko częściowo dostępna jest dla osób z niepełnosprawnością motoryczną. Wejście do galerii znajduje się od ul. Dietla. Najbliższe miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się na ulicy Orzeszkowej 7 (ok. 100 m od galerii). Przy wejściu do budynku nie ma schodów, ale sama galeria usytuowana jest w podworcu i dotarcie do niej wymaga pokonania kilku stopni – niektóre osoby mogą więc potrzebować pomocy asystenta. W salach ekspozycyjnych zawsze są osoby, które służą pomocą naszym gościom. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie zapewniamy usługi wideotłumaczenia na język migowy.

 

Archiwa