To będzie pokaz obrazów malowanych farbami na płótnie. Wystawa zbudowana będzie z kilku serii prac powstałych w ostatnich latach. Najnowsze dopiero powstają (druga wersja dyptyku „Opał”), starsze były pokazywane poza Krakowem. Nie będzie żadnych filmów, żadnych występów na żywo lub martwo, żadnych manifestów czy deklaracji. Będzie cicho, spokojnie, kontemplacyjnie i przygnębiająco (dla niektórych irytująco). Niektóre prace będą poświęcone, niektóre mogą się kojarzyć a inne zaś nie. Tematem prac jest z grubsza „tracenie masy lub substancji”, odzieranie z godności i procesy poniżania. Niektóre prace są skończonymi wypowiedziami inne zaś sugestiami na przyszłość. Można to nazwać „poligonem” lub „laboratorium”. Nie przewidziano niespodzianek (może poza jedną).

Grzegorz Sztwiernia

Grzegorz Sztwiertnia

PSYCHOLAB 1984 – 2004

od 1984 – Lata „szkolne”. Początek pracy naukowej polegającej na precyzyjnym symulowaniu „człowieka”. Rozpoczyna codzienne treningi psychofizyczne umożliwiające osiągnięcie doskonałości w symulowaniu „normalnych” zachowań i reakcji w relacji z „otoczeniem”. Zdaje „maturę”.

od 1987 – Lata „studiów”. Pogłębianie praktyk „symulacyjnych”, rozszerzonych o badania nad metodami manipulowania ludzkimi emocjami i reakcjami, oraz nad technikami tzw. „percepcji zwrotnej”.

1993 – Założenie „Instytutu Nowych Badań”. Próba obniżenia ciepłoty ciała o połowę, według prawa: „Pół żywy pół martwy – nie żywi nie martwi”. Opracowanie kompleksowego projektu „Falanster Artystów”. Podstępnie planuje uruchomienie manufaktury wytwarzającej falsyfikaty dzieł sztuki (na początek dorobek V. van Gogha). Usiłuje zainteresować otoczenie projektem (ponoć intratnym) budowy „Doskonałych Falansterów dla Artystów” jako pomysł na izolowanie „elementów wywrotowych” i „pasożytów” na obrzeżach świata.

1994 – Publikuje odezwę do licealistów i studentów „Jak rodzi się myśl”. Buduje prototyp stymulatora padaczki „Aura 1” – bezpiecznego rodzinnego wehikułu wewnętrznej podróży i iluminacji. Podróżuje do Filadelfii, gdzie próbuje zainteresować swoim wynalazkiem ekstatyczne sekty religijne (m.in. Shakersów). Bierze udział w konferencjach w Nowym Jorku, gdzie opracowuje plan eksportu specjalistycznych materacy zdrowotnych „Dream Control 1”. Odnosi pierwszy sukces finansowy.

1995 – Po powrocie do kraju pracuje nad dziwacznymi urządzeniami do utrudniania życia (i tak już trudnego), takimi jak „Pneumatyczny wózek inwalidzki” oraz konstruuje kilka tanich i praktycznych protez rąk i nóg, które jednak nie znajdują nabywców. Wykonuje (rzekomo „ręcznie”) kilkanaście tablic poglądowych na temat melancholii, na specjalne zamówienie sanatorium „Pod Czyrakiem”.

1996 – Ponawia próbę powrotu do działalności pedagogicznej, przygotowując i demonstrując zabieg „Transplantacji” na Rynku w Bytomiu (wstęp wolny). Popis ten to połączenie konwencjonalnych zabiegów chirurgicznych z systemem praktyk magicznych („Transplantacja praktyczna”, „Plastyka skóry”, „Ujarzmianie ciała”, „Znieczulenie ogólne” i inne).

1997 – Poddaje się próbie osiągnięcia stanu „rośliny”, aby zweryfikować poglądy na wegetarianizm. Eksperyment polegał na iniekcji dużej dawki insuliny i wypiciu sporej ilości wody z cukrem o dużym stężeniu (nie wolno zasnąć). Następnie z trudem powraca do ludzkiej postaci.

1998 – Jeździ po Polsce z wykładami pod wspólnym tytułem „Medyczna poprawność – Medical Corretness”, jednak nie zdobywa uznania dla swoich idei. Poświęca się bez reszty zagadnieniom z dziedziny magii i psychotroniki. Współpracuje z trudną młodzieżą nad opanowaniem widzenia skórnego („Ćwiczenia dermooptyczne”). W tym samym czasie organizuje tajne „Warsztaty psychotroniczne” na Wydziale Badań nad Ektoplazmą (Psychotronic Workshops – Department for Research on Ectoplasm). Ponadto zajmuje się (wspólnie z Wilhelmem Occultowiczem) psychofotografią oraz budową specjalistycznych przyrządów terapeutycznych (np. „Aparat Occultowicza”, czy „Aparat biotelekomunikacyjny na żetony” do odbioru i przekazu informacji na odległość z pominięciem narządów zmysłów).

1999 – Opracowuje skomplikowane tablice barwne opisujące i wyjaśniające złożone problemy sensomotoryczne, m.in. „Struktura ekstazy”, „Techniki nakładania rąk”, czy „Łamanie oczu – teoria i praktyka”. Rozpoczyna studia nad Ewangeliami Synoptycznymi w zakresie dotąd niespotykanym, głównie w celu opanowania niekonwencjonalnych metod uzdrawiania, wypędzania demonów czy wskrzeszania zmarłych. Zakłada Klinikę Synoptyczną.

od 2000 – Wyszukuje a następnie pracuje z „naturalnymi performerami” nad przygotowywanymi licznymi spektaklami, akcjami i filmami.

Od 2002 – Pracuje nad nową rewolucyjną metodą treningu aktorskiego zwanego „Systemem Odruchowym”

PSYCHOLAB 1984 – 2004

since 1984 – „School” years. Begins scientific work on the simulation of a „human being”. Starts daily psycho-physical training to perfect the simulation of „normal” behavior and reactions in relation to the environment. Acquires a secondary-school certificate.

since 1987 – „University” years. Intensification and broadening of the „simulation” practise supplemented by research on the methods of manipulating human emotions and reactions, plus techniques of so-called „reverse perception”.

1993 – „Institute for New Research” is founded. Attempts to lower the body temperature by half, according to the rule: Half-alive, Half-dead – No Food, No Worry. Prepares a comprehensive project „Artists’ Phalanstery”. Attempts to start a workshop manufacturing art forgeries – starting with the complete paintings of V. van Gogh. Attempts to interest others in an apparently lucrative project to build „Perfect Phalansteries for Artists” as a means to isolate the „subversive elements” and „parasities” in the margins of the world.

1994 – Publishes „The Way Thought Is Born + Consequences”, a proclamation for secondary-school and university students. Builds a prototype of the epilepsy simulator „Aura 1” -a safe, family vehicle for the inner voyage and illumination. Travels to Philadelphia, USA, where he attempts to interest ecstatic religious sects, e.g. Shakers, in his invention. Participates in conferences in New York where he comes up with a plan to import specialistic health mattresses „Dream Control 1”. Achieves first financial success.

1995 – Upon return to Poland works on the construction of strange machines for complicating life – already complicated – such as „Compressed-air Wheel-chair”, and constructs a few inexpensive and practical prosthetic devices – arms and legs – which, however, do not sell. Makes, supposedly by hand, several educational charts on melancholy, commissioned by sanatorium „Under the Boil”.

1996 – Resumes attempts of pedagogical activity by the preparation and demonstration of the „Transplantation” procedure in the main square in Bytom (Poland-Silesia), free admission. It was a combination of conventional surgical procedures and a system of magical practices („Practical Transplantation”, „Plastic Surgery of Skin”, „The Taming of the Body”, „General Anesthesia”, etc.).

1997 – To verify ideas on vegetarianism, he attempts to achieve a „plant-like” state. The experiment involved an injection of a large dose of insulin and drinking of large quantities of sugarwater to stay awake. Afterwards, it proves difficult to return to the human form.

1998 – Tours Poland with lectures under a common title „Medical Correctness”, but his ideas remain unappreciated. Devotes himself totally to the study of magic and psychotronics. Works with difficult teenagers on the control of skin vision – „Dermo-optical Exercises”. Simultaneously organizes secret „Psychotronic Workshops” in the Department for Research on Ectoplasm. Additionally, with Wilhelm Occultowitcz, he tackles psycho-photography and constructs specialist therapeutic devices such as the „Occultowicz Apparatus”, or the „Token-operating Bio-telecommunication Apparatus” which makes it possible the remote reception and sending of information without the use of the senses.

1999 – Designs complicated colored charts that describe and explain complex sensorimotor processes, e.g. „Structure of Ecstasy”, „Laying of Hands Techniques”, or „Eye Breaking – Theory and Practice”. Starts studies of Synoptic Gospels on an unheard of scale, mainly to master unconventional methods of healing, exorcising or resurrecting. Opens Synoptic Clinic.

Since 2000 – Works with „natural performers” on preparing spectacles and films.

Since 2002 – Works on revolutionary and innovative actors’ training method called „Reflexive System”

Strona główna » Archiwum » Wystawy » 2009 » Grzegorz Sztwiertnia, „Opał”, 24.04.2009